نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتشکاری مقایسه مدل های تجربی و شبکه عصبی در برآورد لرزش ناشی از آتشکاری در حفریات سد مسجد سلیمان [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • آزمایش استاتیک آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبرآباد [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • آزمایش بارگذاری پل آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبرآباد [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • آزمایش دینامیک آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبرآباد [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • آستمپرپنگ عملیات حرارتی همگن سازی چدنهای نشکن از طریق ذوب جزئی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • آلی ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند کشف رود در تاقدیس خانگیران با استفاده از روش ?logR [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • آلیاژهای آلنیکو مکانیزم تاثیر گوگرد و کربن در کمک به ایجاد ساختار ستونی در آلیاژهای آلنیکو حاوی تیتانیوم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • آلومینا مطالعات ریز ساختاری آلومینای ریز دانه محتوی کربن و اکسید منیزیم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • آنالیز حدی مرز بالا تاثیر فشارآب حفره ای بر پایداری شیروانی هادر تحلیل سه بعدی به روش آنالیز حدی مرز بالا [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • آنالیز غیرخطی آنالیز غیر خطی دو صفحه دایروی و حلقوی با اتصال فنر حلزونی خطی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • آنالیز فوریه تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تایدگیج ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • آهنگری تحلیل فرآیند آهنگری به کمک روش حد بالای اجزائی (UBET) [دوره 37، شماره 3، 1382]

ا

 • ابزار فرز توروئیدی ارزیابی مقایسه ای نتایج ماشینکاری(فرزکاری)به روشPAM توسط سه نوع ابزار سرگرد،سرتخت و توروئیدی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • اتان تهیه و بررسی پروشکایت ها برای ساخت مبدل های کاتالیستی ارزانقیمت خودروهای بنزینی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • اتصالات تیر – ستون خارجی مطالعه رفتاری و طبقه بندی اتصالات بتن آرمه در بار نهایی [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • اتصالات چندصفحه K K تعیین تحلیلی ضرایب تمرکز تنش اتصالات لوله ای چندصفحه ایKK [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • اتصالات لوله ای تک صفحه K تعیین تحلیلی ضرایب تمرکز تنش اتصالات لوله ای چندصفحه ایKK [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • اجزاء مجزا تحلیل استاتیکی و دینامیکی(شبه استاتیکی)فشار جانبی خاک وارد بر دیوار حایل به روش اجزاء مجزا [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • اجزاءمحدود تعیین تحلیلی ضرایب تمرکز تنش اتصالات لوله ای چندصفحه ایKK [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • ارزیابی باقی مانده آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبرآباد [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • استخراج تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • اسید اولئیک تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • اسید شویی بررسی کاهش آهن در سیلیس به روش اسیدشوئی و مغناطیسی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • اکسیداسیون میکروفلوتاسیون پیروتیت خالص آزمایشگاهی و پیروتیت طبیعی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • اکسید آهن بررسی کاهش آهن در سیلیس به روش اسیدشوئی و مغناطیسی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • اکسید فلزی رفتارLow-High سنسور پایه SnO2 در حضور گازهای قابل احتراق و هوا در حدود ناحیه استوکیومتری [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • اکسید منیزیم مطالعات ریز ساختاری آلومینای ریز دانه محتوی کربن و اکسید منیزیم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • الگوریتمهای ژنتیک بهبود شاخصهای فرمان پذیری خودرو از طریق بهینه‌سازی هندسی مکانیزم فرمان [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • ا نتخاب مواد مهندسی استفاده از تئوری منطق فازی برای انتخاب فولاد ابزار مناسب [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • انتگرال J تحلیل انواع ترکها و ارائه لایه چینی مناسب در مواد مرکب با استفاده از روش انتگرال J [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • انتگرال گیری مستقیم ریشه یابی کاستی های موجود در تحلیل های عددی مدل های غیر خطی دینامیکی مربوط به سیستم های سازه ای [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • اندر کنش خاک و سازه بررسی اثر همسانی جانبی خاک بر تابع امپدانس پی دایره ای صلب [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • اندرکنش دینامیکی بررسی اثرات رفتار غیر خطی خاک بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • انفجار زیر آب شبیه‌سازی دینامیک حباب حاصل از انفجار زیر آب با استفاده از روش گودونفی مرتبه سوم لاگرانژی [دوره 37، شماره 3، 1382]

ب

 • بارش ماسه ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • بارگذاری ایمپالسی ورقهای مدور بررسی تحلیلی ، تجربی و عددی پروفیل سرعت و جابجایی عمودی،فشار مورد نیاز و ابعاد محصول در فرآیند شکلدهی انفجاری مخروط [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • بارگذاری دینامیکی بررسی تحلیلی ، تجربی و عددی پروفیل سرعت و جابجایی عمودی،فشار مورد نیاز و ابعاد محصول در فرآیند شکلدهی انفجاری مخروط [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • بازداشت میکروفلوتاسیون پیروتیت خالص آزمایشگاهی و پیروتیت طبیعی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • بازسازی سطح استخراج مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape from Shading [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • بتن آرمه مطالعه رفتاری و طبقه بندی اتصالات بتن آرمه در بار نهایی [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • بزرگ مقیاس نمایی تعیین ظرفیت حمل جامد و ثابت سنتیکی درجه اول برای مولیبدنیت با استفاده از ستون فلوتاسیون پایلوت در کارخانه آزمایشی تغلیظ مجتمع مس سرچشمه [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • بینیت تاثیر دما و ریز ساختار اولیه بر رفتار خستگی فولادهای کربن متوسط حاوی و عاری وانادیم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • بنتونیت بررسی پدیده لغزش در گلهای حفاری پایه آبی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • بهینه سازی بهینه سازی شبکه های آبرسانی شهری با درنظر گرفتن قید قابلیت اطمینان و رابطه دبی – فشار در گره ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • بهینه‌سازی بهبود شاخصهای فرمان پذیری خودرو از طریق بهینه‌سازی هندسی مکانیزم فرمان [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • به هنگام کردن مدل اجزاء محدود آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبرآباد [دوره 37، شماره 1، 1382]

پ

 • پایداری شیروانی ها تاثیر فشارآب حفره ای بر پایداری شیروانی هادر تحلیل سه بعدی به روش آنالیز حدی مرز بالا [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • پایدارکننده تهیه و بررسی پروشکایت ها برای ساخت مبدل های کاتالیستی ارزانقیمت خودروهای بنزینی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • پارامتر شناوری تحلیل انتقال حرارت به روش جابجائی مختلط در سرمایش پره های سوزنی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • پاسخ طیفی بررسی اثرات رفتار غیر خطی خاک بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • پالایش روغن تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • پایه تهیه و بررسی پروشکایت ها برای ساخت مبدل های کاتالیستی ارزانقیمت خودروهای بنزینی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • پیچانرود مدل ریاضی پیش بینی فرسایش کناری در پیچانرود ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • پی دایره ای صلب بررسی اثر همسانی جانبی خاک بر تابع امپدانس پی دایره ای صلب [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • پرتاب موازی آنالیز غیر خطی دو صفحه دایروی و حلقوی با اتصال فنر حلزونی خطی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • پیرکرنشی تاثیر دما و ریز ساختار اولیه بر رفتار خستگی فولادهای کربن متوسط حاوی و عاری وانادیم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • پره های سوزنی تحلیل انتقال حرارت به روش جابجائی مختلط در سرمایش پره های سوزنی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • پیروتیت میکروفلوتاسیون پیروتیت خالص آزمایشگاهی و پیروتیت طبیعی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • پروسکایت تهیه و بررسی پروشکایت ها برای ساخت مبدل های کاتالیستی ارزانقیمت خودروهای بنزینی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • پل راه آهن آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبرآباد [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • پل قوسی بتنی آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبرآباد [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • پهنه بندی پهنه بندی سرعت موج برشی ابرفت های گستره تهران [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • پهنه بندی ارزیابی پتانسیل روانگرایی در بخشی ازنواحی جنوب شرقی تهران [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • پوشش خاک بررسی اثرات متقابل غلظت مواد معلق در آب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذ پذیری حوضچه های نفوذ ( در طرح های تغذیه مصنوعی ) [دوره 37، شماره 2، 1382]

ت

 • تابع امپدانس بررسی اثر همسانی جانبی خاک بر تابع امپدانس پی دایره ای صلب [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • تابع عضویت استفاده از تئوری منطق فازی برای انتخاب فولاد ابزار مناسب [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • تاشدن خرد شدن سازه های هانی کمب فلزی تحت بارهای شبه استاتیکی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • تیتانیوم مکانیزم تاثیر گوگرد و کربن در کمک به ایجاد ساختار ستونی در آلیاژهای آلنیکو حاوی تیتانیوم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • تحلیل سه بعدی تاثیر فشارآب حفره ای بر پایداری شیروانی هادر تحلیل سه بعدی به روش آنالیز حدی مرز بالا [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • تخلخل تحلیل انتقال حرارت به روش جابجائی مختلط در سرمایش پره های سوزنی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • تراوائی نسبی بررسی تاثیر سرعت تولید بر منحنیهای تراوائی نسبی در چاههای گاز میعانی مخازن ترکدار ایران [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • ترک درون لایه ای تحلیل انواع ترکها و ارائه لایه چینی مناسب در مواد مرکب با استفاده از روش انتگرال J [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • ترک لبه ای بین لایه ای تحلیل انواع ترکها و ارائه لایه چینی مناسب در مواد مرکب با استفاده از روش انتگرال J [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • ترک میانی بین لایه ای تحلیل انواع ترکها و ارائه لایه چینی مناسب در مواد مرکب با استفاده از روش انتگرال J [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • تشدید امواج تحلیل اثر تشدید در دره های آبرفتی V شکل با استفاده از سیستم نوروفازی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • تعادل حدی تحلیل استاتیکی و دینامیکی(شبه استاتیکی)فشار جانبی خاک وارد بر دیوار حایل به روش اجزاء مجزا [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • تغذیه مصنوعی بررسی اثرات متقابل غلظت مواد معلق در آب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذ پذیری حوضچه های نفوذ ( در طرح های تغذیه مصنوعی ) [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • تیغه غیراستاندارد تعیین ضریب انتقال حرارت مخلوط سه فازی جامد-مایع-گاز در مخزن جداره دار مجهز به همزن مکانیکی به همراه تیغه غیراستاندارد [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • تفاضل محدود حل عددی معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • تفکیک زیر سازه ها بررسی اثرات رفتار غیر خطی خاک بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • تقارن محوری تحلیل فرآیند آهنگری به کمک روش حد بالای اجزائی (UBET) [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • تناظریابی رقومی استخراج مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape from Shading [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • تنجش اندازه گیری تنش در نقاط تماس سنگدانه ها در لایه های غیر چسبنده راه [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • تنش اندازه گیری تنش در نقاط تماس سنگدانه ها در لایه های غیر چسبنده راه [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • تنش سنج الکتریکی ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • تهران پهنه بندی سرعت موج برشی ابرفت های گستره تهران [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • توپوگرافی سطح دریا تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تایدگیج ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • توزیع تنش بررسی اثر همسانی جانبی خاک بر تابع امپدانس پی دایره ای صلب [دوره 37، شماره 1، 1382]

ث

 • ثابت سنتیکی جمع آوری تعیین ظرفیت حمل جامد و ثابت سنتیکی درجه اول برای مولیبدنیت با استفاده از ستون فلوتاسیون پایلوت در کارخانه آزمایشی تغلیظ مجتمع مس سرچشمه [دوره 37، شماره 4، 1382]

ج

 • جای خالی اکسیژن رفتارLow-High سنسور پایه SnO2 در حضور گازهای قابل احتراق و هوا در حدود ناحیه استوکیومتری [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • جدایش عملیات حرارتی همگن سازی چدنهای نشکن از طریق ذوب جزئی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • جدایش مغناطیسی بررسی کاهش آهن در سیلیس به روش اسیدشوئی و مغناطیسی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • جریان مدل ریاضی پیش بینی فرسایش کناری در پیچانرود ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • جریان بلازیوس حل دقیق معادلا لایه مرزی برای یک سیال ویسکوالاستیک از نوع مرتبه دوم در جریان بالای یک صفحه ساکن [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • جزر و مد تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تایدگیج ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • جو حل عددی معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده [دوره 37، شماره 3، 1382]

چ

 • چاه حرارتی تحلیل انتقال حرارت به روش جابجائی مختلط در سرمایش پره های سوزنی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • چدن نشکن عملیات حرارتی همگن سازی چدنهای نشکن از طریق ذوب جزئی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • چقرمه گی استفاده از تئوری منطق فازی برای انتخاب فولاد ابزار مناسب [دوره 37، شماره 3، 1382]

ح

 • حجم محدود مدل ریاضی پیش بینی فرسایش کناری در پیچانرود ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • حداکثر درجه حرارت کار استفاده از تئوری منطق فازی برای انتخاب فولاد ابزار مناسب [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • حد بالا تحلیل فرآیند آهنگری به کمک روش حد بالای اجزائی (UBET) [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • حد بالای اجزائی تحلیل فرآیند آهنگری به کمک روش حد بالای اجزائی (UBET) [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • حوضچه نفوذ بررسی اثرات متقابل غلظت مواد معلق در آب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذ پذیری حوضچه های نفوذ ( در طرح های تغذیه مصنوعی ) [دوره 37، شماره 2، 1382]

خ

 • خرد شدن خرد شدن سازه های هانی کمب فلزی تحت بارهای شبه استاتیکی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • خستگی تاثیر دما و ریز ساختار اولیه بر رفتار خستگی فولادهای کربن متوسط حاوی و عاری وانادیم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • خستگی تعیین تحلیلی ضرایب تمرکز تنش اتصالات لوله ای چندصفحه ایKK [دوره 37، شماره 1، 1382]

د

 • درجه دگرگونی آلی ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند کشف رود در تاقدیس خانگیران با استفاده از روش ?logR [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • دره های Vشکل تحلیل اثر تشدید در دره های آبرفتی V شکل با استفاده از سیستم نوروفازی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • دقت عددی حل عددی معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • دینامیک خودرو بهبود شاخصهای فرمان پذیری خودرو از طریق بهینه‌سازی هندسی مکانیزم فرمان [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • دیوار حائل تحلیل استاتیکی و دینامیکی(شبه استاتیکی)فشار جانبی خاک وارد بر دیوار حایل به روش اجزاء مجزا [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • دیوار حائل ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • دوران نهایی مطالعه رفتاری و طبقه بندی اتصالات بتن آرمه در بار نهایی [دوره 37، شماره 2، 1382]

ر

 • رابطه دبی – فشار بهینه سازی شبکه های آبرسانی شهری با درنظر گرفتن قید قابلیت اطمینان و رابطه دبی – فشار در گره ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • راحتی سفر طراحی بهینه سیستم تعلیق فعال خودرو با هدف کاهش همزمان نیرو و جرک [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • رانش خاک ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • ریز ساختار مطالعات ریز ساختاری آلومینای ریز دانه محتوی کربن و اکسید منیزیم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • رسوب بررسی اثرات متقابل غلظت مواد معلق در آب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذ پذیری حوضچه های نفوذ ( در طرح های تغذیه مصنوعی ) [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • رسوب مدل ریاضی پیش بینی فرسایش کناری در پیچانرود ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • رفتار تکه تکه خطی ریشه یابی کاستی های موجود در تحلیل های عددی مدل های غیر خطی دینامیکی مربوط به سیستم های سازه ای [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • روابط تجربی تعیین ضریب انتقال حرارت مخلوط سه فازی جامد-مایع-گاز در مخزن جداره دار مجهز به همزن مکانیکی به همراه تیغه غیراستاندارد [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • روابط تجربی مقایسه مدل های تجربی و شبکه عصبی در برآورد لرزش ناشی از آتشکاری در حفریات سد مسجد سلیمان [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • روانگرایی ارزیابی پتانسیل روانگرایی در بخشی ازنواحی جنوب شرقی تهران [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • روسازی اندازه گیری تنش در نقاط تماس سنگدانه ها در لایه های غیر چسبنده راه [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • روش اجزاء مرزی ارائه روش ماتریسهای تبدیل برای حل مسائل هدایت حرارتی معکوس [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • روش انطباق محورهای اصلی(PAM) ارزیابی مقایسه ای نتایج ماشینکاری(فرزکاری)به روشPAM توسط سه نوع ابزار سرگرد،سرتخت و توروئیدی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • روش بیم و وارمینگ حل عددی معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • روش پرتابی حل دقیق معادلا لایه مرزی برای یک سیال ویسکوالاستیک از نوع مرتبه دوم در جریان بالای یک صفحه ساکن [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • روش تخمین توابع متوالی ارائه روش ماتریسهای تبدیل برای حل مسائل هدایت حرارتی معکوس [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • روش ترک پخشی تحلیل سه بعدی گسترش ترک در سد بتنی پشت بند دار لتیان با استفاده از روش ترک پخشی [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • روش تفاضل محدود حل دقیق معادلا لایه مرزی برای یک سیال ویسکوالاستیک از نوع مرتبه دوم در جریان بالای یک صفحه ساکن [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • روش تقابل دوگانه اجزاء مرزی ارائه روش ماتریسهای تبدیل برای حل مسائل هدایت حرارتی معکوس [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • روش ساده شده ارزیابی پتانسیل روانگرایی در بخشی ازنواحی جنوب شرقی تهران [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • روش گودونفی شبیه‌سازی دینامیک حباب حاصل از انفجار زیر آب با استفاده از روش گودونفی مرتبه سوم لاگرانژی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • روش نیمه لاگرانژی- نیمه ضمنی اعمال روش نیمه لاگرانژی – نیمه ضمنی برای حل معادلات اب کم عمق [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • روش های هوشمند تحلیل اثر تشدید در دره های آبرفتی V شکل با استفاده از سیستم نوروفازی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • روغن تصفیه شده تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • روغن خام تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی [دوره 37، شماره 4، 1382]

ز

 • زیراساس اندازه گیری تنش در نقاط تماس سنگدانه ها در لایه های غیر چسبنده راه [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • زینترینگ مطالعات ریز ساختاری آلومینای ریز دانه محتوی کربن و اکسید منیزیم [دوره 37، شماره 3، 1382]

ژ

 • ژئوئید تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تایدگیج ها [دوره 37، شماره 2، 1382]

س

 • ساختار ستونی مکانیزم تاثیر گوگرد و کربن در کمک به ایجاد ساختار ستونی در آلیاژهای آلنیکو حاوی تیتانیوم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • ساختارهای چند فازی تاثیر دما و ریز ساختار اولیه بر رفتار خستگی فولادهای کربن متوسط حاوی و عاری وانادیم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • سازه سلولی خرد شدن سازه های هانی کمب فلزی تحت بارهای شبه استاتیکی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • سیال غیرنیوتنی بررسی پدیده لغزش در گلهای حفاری پایه آبی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • سیال مرتبه دوم حل دقیق معادلا لایه مرزی برای یک سیال ویسکوالاستیک از نوع مرتبه دوم در جریان بالای یک صفحه ساکن [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • سیال ویسکوالاستیک بررسی پدیده لغزش در گلهای حفاری پایه آبی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • سیال ویسکوالاستیک حل دقیق معادلا لایه مرزی برای یک سیال ویسکوالاستیک از نوع مرتبه دوم در جریان بالای یک صفحه ساکن [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • سیانور سدیم میکروفلوتاسیون پیروتیت خالص آزمایشگاهی و پیروتیت طبیعی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • سبوس برنج تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • ستون فلوتاسیون تعیین ظرفیت حمل جامد و ثابت سنتیکی درجه اول برای مولیبدنیت با استفاده از ستون فلوتاسیون پایلوت در کارخانه آزمایشی تغلیظ مجتمع مس سرچشمه [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • سختی بررسی اثر همسانی جانبی خاک بر تابع امپدانس پی دایره ای صلب [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • سختی پس از عملیات حرارتی استفاده از تئوری منطق فازی برای انتخاب فولاد ابزار مناسب [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • سختی خام استفاده از تئوری منطق فازی برای انتخاب فولاد ابزار مناسب [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • سختی نسبی بررسی اثرات رفتار غیر خطی خاک بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • سدمسجدسلیمان مقایسه مدل های تجربی و شبکه عصبی در برآورد لرزش ناشی از آتشکاری در حفریات سد مسجد سلیمان [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • سربار استاتیکی ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • سربار سیکلی ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • سرعت تولید بررسی تاثیر سرعت تولید بر منحنیهای تراوائی نسبی در چاههای گاز میعانی مخازن ترکدار ایران [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • سرعت موج برشی پهنه بندی سرعت موج برشی ابرفت های گستره تهران [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • سیستم تعلیق فعال طراحی بهینه سیستم تعلیق فعال خودرو با هدف کاهش همزمان نیرو و جرک [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • سیستم سه فازی تعیین ضریب انتقال حرارت مخلوط سه فازی جامد-مایع-گاز در مخزن جداره دار مجهز به همزن مکانیکی به همراه تیغه غیراستاندارد [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • سیستم فرمان بهبود شاخصهای فرمان پذیری خودرو از طریق بهینه‌سازی هندسی مکانیزم فرمان [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • سیستم قرائت و ضبط داده ها ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • سطح شتاب بررسی اثرات رفتار غیر خطی خاک بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • سطح متوسط آبهای آزاد تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تایدگیج ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • سیلندر بادی ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • سلول بار ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • سنسور رفتارLow-High سنسور پایه SnO2 در حضور گازهای قابل احتراق و هوا در حدود ناحیه استوکیومتری [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • سولفات مس میکروفلوتاسیون پیروتیت خالص آزمایشگاهی و پیروتیت طبیعی [دوره 37، شماره 4، 1382]

ش

 • شاخص شکل و بافت تاثیر مصرف ماسه طبیعی برخواص و رفتار بتن آسفالتی روسازی ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • شاک شبیه‌سازی دینامیک حباب حاصل از انفجار زیر آب با استفاده از روش گودونفی مرتبه سوم لاگرانژی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • شبکه عصبی مقایسه مدل های تجربی و شبکه عصبی در برآورد لرزش ناشی از آتشکاری در حفریات سد مسجد سلیمان [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • شبکه های توزیع آب شهری بهینه سازی شبکه های آبرسانی شهری با درنظر گرفتن قید قابلیت اطمینان و رابطه دبی – فشار در گره ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • شبکه های عصبی تحلیل اثر تشدید در دره های آبرفتی V شکل با استفاده از سیستم نوروفازی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • شرط عدم لغزش بررسی پدیده لغزش در گلهای حفاری پایه آبی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • شکلدهی انفجاری بررسی تحلیلی ، تجربی و عددی پروفیل سرعت و جابجایی عمودی،فشار مورد نیاز و ابعاد محصول در فرآیند شکلدهی انفجاری مخروط [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • شکلدهی با سرعت بالا بررسی تحلیلی ، تجربی و عددی پروفیل سرعت و جابجایی عمودی،فشار مورد نیاز و ابعاد محصول در فرآیند شکلدهی انفجاری مخروط [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • شکلدهی با نرخ کرنش بالا بررسی تحلیلی ، تجربی و عددی پروفیل سرعت و جابجایی عمودی،فشار مورد نیاز و ابعاد محصول در فرآیند شکلدهی انفجاری مخروط [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • شناور Planing محاسبه مقاومت کاتامارانهای تندرو و ارزیابی تاثیر فرم بدنه بر عملکرد آنها [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • شناورهای تندرو محاسبه مقاومت کاتامارانهای تندرو و ارزیابی تاثیر فرم بدنه بر عملکرد آنها [دوره 37، شماره 1، 1382]

ص

 • صفحات حلقوی آنالیز غیر خطی دو صفحه دایروی و حلقوی با اتصال فنر حلزونی خطی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • صوت ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند کشف رود در تاقدیس خانگیران با استفاده از روش ?logR [دوره 37، شماره 4، 1382]

ض

 • ضریب انتقال برش تحلیل سه بعدی گسترش ترک در سد بتنی پشت بند دار لتیان با استفاده از روش ترک پخشی [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • ضریب انتقال حرارت تعیین ضریب انتقال حرارت مخلوط سه فازی جامد-مایع-گاز در مخزن جداره دار مجهز به همزن مکانیکی به همراه تیغه غیراستاندارد [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • ضریب تمرکز تنش تعیین تحلیلی ضرایب تمرکز تنش اتصالات لوله ای چندصفحه ایKK [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • ضریب ضربه آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبرآباد [دوره 37، شماره 1، 1382]

ط

 • طرح مخلوط اسفالتی تاثیر مصرف ماسه طبیعی برخواص و رفتار بتن آسفالتی روسازی ها [دوره 37، شماره 2، 1382]

ظ

 • ظرفیت حمل تعیین ظرفیت حمل جامد و ثابت سنتیکی درجه اول برای مولیبدنیت با استفاده از ستون فلوتاسیون پایلوت در کارخانه آزمایشی تغلیظ مجتمع مس سرچشمه [دوره 37، شماره 4، 1382]

ع

غ

 • غیر خطی بررسی اثرات رفتار غیر خطی خاک بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • غلظت بررسی اثرات متقابل غلظت مواد معلق در آب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذ پذیری حوضچه های نفوذ ( در طرح های تغذیه مصنوعی ) [دوره 37، شماره 2، 1382]

ف

 • فازی تحلیل اثر تشدید در دره های آبرفتی V شکل با استفاده از سیستم نوروفازی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • فتوگرامتری رقومی استخراج مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape from Shading [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • فرایند شکست تحلیل سه بعدی گسترش ترک در سد بتنی پشت بند دار لتیان با استفاده از روش ترک پخشی [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • فرآوری سیلیس بررسی کاهش آهن در سیلیس به روش اسیدشوئی و مغناطیسی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • فریت تاثیر دما و ریز ساختار اولیه بر رفتار خستگی فولادهای کربن متوسط حاوی و عاری وانادیم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • فرزکاری سطوح پیچیده ارزیابی مقایسه ای نتایج ماشینکاری(فرزکاری)به روشPAM توسط سه نوع ابزار سرگرد،سرتخت و توروئیدی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • فرسایش مدل ریاضی پیش بینی فرسایش کناری در پیچانرود ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • فرمان پذیری بهبود شاخصهای فرمان پذیری خودرو از طریق بهینه‌سازی هندسی مکانیزم فرمان [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • فشار آب حفرهای تاثیر فشارآب حفره ای بر پایداری شیروانی هادر تحلیل سه بعدی به روش آنالیز حدی مرز بالا [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • فشار جانبی خاک تحلیل استاتیکی و دینامیکی(شبه استاتیکی)فشار جانبی خاک وارد بر دیوار حایل به روش اجزاء مجزا [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • فشرده حل عددی معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • فعال سازی میکروفلوتاسیون پیروتیت خالص آزمایشگاهی و پیروتیت طبیعی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • فیلم فشاری اندازه گیری تنش در نقاط تماس سنگدانه ها در لایه های غیر چسبنده راه [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • فلوتاسیون میکروفلوتاسیون پیروتیت خالص آزمایشگاهی و پیروتیت طبیعی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • فنر حلزونی آنالیز غیر خطی دو صفحه دایروی و حلقوی با اتصال فنر حلزونی خطی [دوره 37، شماره 3، 1382]

ق

 • قابلیت اطمینان بهینه سازی شبکه های آبرسانی شهری با درنظر گرفتن قید قابلیت اطمینان و رابطه دبی – فشار در گره ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • قطر هیدرولیکی تحلیل انتقال حرارت به روش جابجائی مختلط در سرمایش پره های سوزنی [دوره 37، شماره 3، 1382]

ک

 • کاتالیست نیکل کربن زدایی از کاتالیست نیکل مستعمل در فرآیند هیدروژناسیون روغنهای نباتی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • کاتاماران محاسبه مقاومت کاتامارانهای تندرو و ارزیابی تاثیر فرم بدنه بر عملکرد آنها [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • کانه آرائی بررسی کاهش آهن در سیلیس به روش اسیدشوئی و مغناطیسی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • کاوش های ژئوفیزیکی پهنه بندی سرعت موج برشی ابرفت های گستره تهران [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • کربن مکانیزم تاثیر گوگرد و کربن در کمک به ایجاد ساختار ستونی در آلیاژهای آلنیکو حاوی تیتانیوم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • کربن زدایی کربن زدایی از کاتالیست نیکل مستعمل در فرآیند هیدروژناسیون روغنهای نباتی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • کرنش سنج الکتریکی ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • کرنش مسطح تحلیل فرآیند آهنگری به کمک روش حد بالای اجزائی (UBET) [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • کل کربن ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند کشف رود در تاقدیس خانگیران با استفاده از روش ?logR [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • کنترل بهینه جرک طراحی بهینه سیستم تعلیق فعال خودرو با هدف کاهش همزمان نیرو و جرک [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • کنترل بهینه نیرو طراحی بهینه سیستم تعلیق فعال خودرو با هدف کاهش همزمان نیرو و جرک [دوره 37، شماره 1، 1382]

گ

 • گاز اگزوز تهیه و بررسی پروشکایت ها برای ساخت مبدل های کاتالیستی ارزانقیمت خودروهای بنزینی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • گاز یفیکاسیون کربن زدایی از کاتالیست نیکل مستعمل در فرآیند هیدروژناسیون روغنهای نباتی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • گاز میعانی بررسی تاثیر سرعت تولید بر منحنیهای تراوائی نسبی در چاههای گاز میعانی مخازن ترکدار ایران [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • گازهای قابل احتراق رفتارLow-High سنسور پایه SnO2 در حضور گازهای قابل احتراق و هوا در حدود ناحیه استوکیومتری [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • گاز واقعی شبیه‌سازی دینامیک حباب حاصل از انفجار زیر آب با استفاده از روش گودونفی مرتبه سوم لاگرانژی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • گام زمانی اعمال روش نیمه لاگرانژی – نیمه ضمنی برای حل معادلات اب کم عمق [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • گل حفاری بررسی پدیده لغزش در گلهای حفاری پایه آبی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • گوگرد مکانیزم تاثیر گوگرد و کربن در کمک به ایجاد ساختار ستونی در آلیاژهای آلنیکو حاوی تیتانیوم [دوره 37، شماره 3، 1382]

ل

 • لایه مرزی حل دقیق معادلا لایه مرزی برای یک سیال ویسکوالاستیک از نوع مرتبه دوم در جریان بالای یک صفحه ساکن [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • لرزش مقایسه مدل های تجربی و شبکه عصبی در برآورد لرزش ناشی از آتشکاری در حفریات سد مسجد سلیمان [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • لنگر مقاوم نهایی مطالعه رفتاری و طبقه بندی اتصالات بتن آرمه در بار نهایی [دوره 37، شماره 2، 1382]

م

 • ماده ضدکف تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • مارتنزیت تاثیر دما و ریز ساختار اولیه بر رفتار خستگی فولادهای کربن متوسط حاوی و عاری وانادیم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • ماسه شکسته تاثیر مصرف ماسه طبیعی برخواص و رفتار بتن آسفالتی روسازی ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • ماسه طبیعی تاثیر مصرف ماسه طبیعی برخواص و رفتار بتن آسفالتی روسازی ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • ماشینکاری پنج محوره ارزیابی مقایسه ای نتایج ماشینکاری(فرزکاری)به روشPAM توسط سه نوع ابزار سرگرد،سرتخت و توروئیدی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • میان یابی اعمال روش نیمه لاگرانژی – نیمه ضمنی برای حل معادلات اب کم عمق [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • مبدل کاتالیستی تهیه و بررسی پروشکایت ها برای ساخت مبدل های کاتالیستی ارزانقیمت خودروهای بنزینی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • محفظه احتراق کاتالیستی رفتارLow-High سنسور پایه SnO2 در حضور گازهای قابل احتراق و هوا در حدود ناحیه استوکیومتری [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • مخازن ترکدار بررسی تاثیر سرعت تولید بر منحنیهای تراوائی نسبی در چاههای گاز میعانی مخازن ترکدار ایران [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • مخازن همزن دار تعیین ضریب انتقال حرارت مخلوط سه فازی جامد-مایع-گاز در مخزن جداره دار مجهز به همزن مکانیکی به همراه تیغه غیراستاندارد [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • مخاطرات لرزه ای ارزیابی پتانسیل روانگرایی در بخشی ازنواحی جنوب شرقی تهران [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • میدان سرعت-المان تحلیل فرآیند آهنگری به کمک روش حد بالای اجزائی (UBET) [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • مدل رقومی زمین استخراج مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape from Shading [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • مدل ژئو پتانسیل تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تایدگیج ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • مدل فیزیکی ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • مدل های دینامیکی غیر خطی ریشه یابی کاستی های موجود در تحلیل های عددی مدل های غیر خطی دینامیکی مربوط به سیستم های سازه ای [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • میرائی بررسی اثر همسانی جانبی خاک بر تابع امپدانس پی دایره ای صلب [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • مسئله ریمن شبیه‌سازی دینامیک حباب حاصل از انفجار زیر آب با استفاده از روش گودونفی مرتبه سوم لاگرانژی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • معادلات آب کم عمق اعمال روش نیمه لاگرانژی – نیمه ضمنی برای حل معادلات اب کم عمق [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • معادلات آّب کم عمق حل عددی معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • مقاومت الکتریکی رفتارLow-High سنسور پایه SnO2 در حضور گازهای قابل احتراق و هوا در حدود ناحیه استوکیومتری [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • مقاومت ویژه ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند کشف رود در تاقدیس خانگیران با استفاده از روش ?logR [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • مکانیک شکست غیر خطی تحلیل سه بعدی گسترش ترک در سد بتنی پشت بند دار لتیان با استفاده از روش ترک پخشی [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • میکرو آلیاژ تاثیر دما و ریز ساختار اولیه بر رفتار خستگی فولادهای کربن متوسط حاوی و عاری وانادیم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • منطق شلال یا فازی استفاده از تئوری منطق فازی برای انتخاب فولاد ابزار مناسب [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • مواد معلق بررسی اثرات متقابل غلظت مواد معلق در آب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذ پذیری حوضچه های نفوذ ( در طرح های تغذیه مصنوعی ) [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • مونوکسید کربن تهیه و بررسی پروشکایت ها برای ساخت مبدل های کاتالیستی ارزانقیمت خودروهای بنزینی [دوره 37، شماره 4، 1382]

ن

 • ناحیه انتقالی رفتارLow-High سنسور پایه SnO2 در حضور گازهای قابل احتراق و هوا در حدود ناحیه استوکیومتری [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • نفوذ پذیری بررسی اثرات متقابل غلظت مواد معلق در آب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذ پذیری حوضچه های نفوذ ( در طرح های تغذیه مصنوعی ) [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • نفوذ پذیری تحلیل انتقال حرارت به روش جابجائی مختلط در سرمایش پره های سوزنی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • نقشه هم سرعت پهنه بندی سرعت موج برشی ابرفت های گستره تهران [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • نیمه هادی رفتارLow-High سنسور پایه SnO2 در حضور گازهای قابل احتراق و هوا در حدود ناحیه استوکیومتری [دوره 37، شماره 4، 1382]

و

 • وانادیم تاثیر دما و ریز ساختار اولیه بر رفتار خستگی فولادهای کربن متوسط حاوی و عاری وانادیم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • ورقهای مدور بررسی تحلیلی ، تجربی و عددی پروفیل سرعت و جابجایی عمودی،فشار مورد نیاز و ابعاد محصول در فرآیند شکلدهی انفجاری مخروط [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • ویسکوزیته بررسی پدیده لغزش در گلهای حفاری پایه آبی [دوره 37، شماره 1، 1382]

ه

 • هانی کمب خرد شدن سازه های هانی کمب فلزی تحت بارهای شبه استاتیکی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • هدایت حراری معکوس ارائه روش ماتریسهای تبدیل برای حل مسائل هدایت حرارتی معکوس [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • هیدروژناسیون کربن زدایی از کاتالیست نیکل مستعمل در فرآیند هیدروژناسیون روغنهای نباتی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • هیدروکربن باقیمانده ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند کشف رود در تاقدیس خانگیران با استفاده از روش ?logR [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • همسانی جانبی بررسی اثر همسانی جانبی خاک بر تابع امپدانس پی دایره ای صلب [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • همگرایی ریشه یابی کاستی های موجود در تحلیل های عددی مدل های غیر خطی دینامیکی مربوط به سیستم های سازه ای [دوره 37، شماره 2، 1382]