بررسی کاهش آهن در سیلیس به روش اسیدشوئی و مغناطیسی

نویسندگان

چکیده

یکی از ناخالصی های مهم در پودر سیلیس اکسید آهن است،که کیفیت محصول شیشه را به شدت کاهش میدهد. وجود اکسید آهن در سیلیس مصرفی صنعت شیشه نه تنها باعث ایجاد رنگهای نامطلوب در آن می گردد، بلکه تغییرات بیش از حد مجاز آن نیز اختلال در روند تولید را نیز بدنبال دارد . در این تحقیق سیلیس مصرفی در کارخانه استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه تاکستان که یکی از مهمترین تولید کنندگان پودر سیلیس در صنایع شیشه می باشد، با کاربرد روشهای اسیدشوئی و جدایش مغناطیسی فرآوری شد. نمونه خوراک بامیزان اکسید آهن 082/0% ابتدا مورد مطالعه کانی شناسی قرار گرفت تا نحوه درگیری کانیهای مختلف شناسایی گردد، و سپس تحت شرایط مختلفی پرعیار شد. پارامترهایی نظیر درصد جامد،زمان،دما،نوع اسید،میزان اسید و شدت میدان مغناطیسی بهینه سازی گردید و نهایتاً تلفیق دو روش اسیدشویی و مغناطیسی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در بهترین حالت محصولی با اکسید آهن 018/0% قابل دستیابی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها