شماره‌های پیشین نشریه

کنفراس آموزش مهندسی در 1404
زمستان 1388
کنفراس آموزش مهندسی در 1404
زمستان 1388
123 مهندسی مکانیک
تابستان 1388، صفحه 489-595
124 مهندسی برق
تابستان 1388، صفحه 597-691
122 مهندسی نقشه برداری
تابستان 1388
121 مهندسی معدن
تابستان 1388
120 مهندسی متالورژی و مواد
تابستان 1388
119 مهندسی مکانیک
بهار 1388
  • چکیده مقالات این نشریه در موسسه نمایه سازی علمی کمبریج (CSA) نمایه می گردد.
  • این نشریه در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه می شود (به نشانی www.SID.ir ) .
  • این نشریه در کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز(ISC) نمایه می شود (به نشانی http://www.srlst.com ).
  • نشریه دانشکده فنی مقالات علمی – پژوهشی را در کلیه رشته های مهندسی چاپ می کند.
  • مقالات ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشند.
  • هیئت تحریریه برای مقالاتی که در رابطه با مسائل ایران باشند اولویت قائل است.
  • برای آگاهی از نحوه ارائه و نگارش مقالات به فرم مربوطه در ابتدای نشریه مراجعه گردد.
  • براساس رای یکصدوپانزدهمین جلسه مورخ 27/5/75 کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور، نشریه دانشکده فنی حائز شرایط دریافت درجه علمی – پژوهشی شناخته شد و در مورخ 26/4/80 مجدداً تمدید گردید.

 

شماره جاری: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 167654، زمستان 1388 (کنفراس آموزش مهندسی در 1404) 

1. مهندسان و دانش محیط زیست

امیرحسین حمیدیان؛ محمد باباپور


11. یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق

مهدی وکیلیان؛ فروهر فرزانه؛ مهدی فردمنش؛ مهدی احسان؛ محمود تابنده؛ مهران جاهد؛ محمد حائری؛ بابک حسین خلج؛ سیدمحمدحسین علوی؛ رحیم فائز؛ محمود فتوحی؛ محمود نحوی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده فنی

شاپا چاپی