یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

دانشکده مهندسی برق، در پی احساس نیاز به تجدید نظر اساسی در برنامه ریزی آموزشی خود در سال 1383 به کمیته ای تحت عنوان "کمیته برنامه ریزی آموزش مهندسی برق" ماموریت داد تا نقیصه موجود در آموزش های حاضر را شناسایی نموده و با مطالعه نیازهای آموزشی جهت پاسخ گویی به انتظارات صنعت روز و نیز برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌های پیشرفته جهان، برنامه ای پاسخگوی نیازهای کشور خودمان را که با رسالت دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف وفق داشته باشد، ارائه نماید. این رسالت، اهداف دوره، خطوط کلی برنامه ریزی و برنامه ریزی جدید را ارائه می‌نماید. در این مقاله هدف ارائه اصولی است که در این برنامه ریزی و اجرای آن مورد نظر بوده است و در بحث‌های امکان پرداختن به آن وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها