اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسین شکوهمند

-

-
hshokohut.ac.ir
+98-2182084029

مهری قلی زاده

-

jfeut.ac.ir
88956097