اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسین شکوهمند

-

-
hshokohatut.ac.ir
+98-2182084029

مهری قلی زاده

-

jfeatut.ac.ir
88956097