دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 167654، زمستان 1388 (کنفراس آموزش مهندسی در 1404) 
1. مهندسان و دانش محیط زیست

امیرحسین حمیدیان؛ محمد باباپور


11. یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق

مهدی وکیلیان؛ فروهر فرزانه؛ مهدی فردمنش؛ مهدی احسان؛ محمود تابنده؛ مهران جاهد؛ محمد حائری؛ بابک حسین خلج؛ سیدمحمدحسین علوی؛ رحیم فائز؛ محمود فتوحی؛ محمود نحوی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1388 زمستان 1388 تابستان 1388، صفحه 489-595 تابستان 1388، صفحه 597-691 تابستان 1388 تابستان 1388 تابستان 1388 بهار 1388