دوره و شماره: دوره 50، شماره 0 - شماره پیاپی 1000164، بهار 1369 
1. بررسی میزان دقت معادله های حالت گازها

دکتر حسین پناهنده؛ نوید مستوفی؛ محمد خشایار خشکبارچی


5. محاسبه طراحی و ساختمان کوبنده ثابت حبوبات

کاظم ابهری؛ منصور بهروزی لار؛ سید احمد شفیعی؛ هوشنگ عقابی