بررسی میزان دقت معادله های حالت گازها

نویسندگان

چکیده

در این مقاله میران دقت 10 معادله حرکت به کمک داده های تجربی تعیین شده است داده های تجربی 10 گاز در حالت بخار اشباع و گاز داغ با نتایج حاصل از هر معادله مقایسه شده و نواحیی که دارای خطای کمتر از 5% و(1%) بیشتر از 5%-(و1%) بوده اند تعیین شده است . (خطا بر حسب حجم مولی محاسبه شده) در بیشتر موارد مرز بین این دو ناحیه به وسیله رابطه P=aT بیان شده است که در آن a و nثابتهایی هستند که بستگی به گاز و معادله حالت دارند . به این ترتیب برای هر گاز و معادله حالت در صورتی که T و P معلوم باشند می توان تعیین کرد که آیا خطا کمتر از 5%(یا 1%) است و یا بیشتر از آن . جدولها و نمودارهایی نیز برای مقایسه میزان دقت معادله ها در حالتهای بخار اشباع و گاز داغ ارائه شده است .