محاسبه حالت گذرا در شبکه برق

نویسنده

چکیده

روش زیر به منظور محاسبه حالت گذرا در شبکه انتقال نیروی برق تهیه شده است این شبکه می تواند شامل ظرفیت خودالقاکنایی و القاکنایی متقابل و مقاومت متوالی با خود القاء کنایی یا موازی با آن باشد خطوط انتقال با توجه به خواص امواج سیار در محاسبه منظور می شوند مقدار خودالقا کناییها یا مقدار مقاومتها می توانند در طول محاسبه با توجه به کمیاتی مانند ولتاژ یا جریان یا عوامل دیگر تغییر کنند در نظر گرفتن روشن و خاموش شدن قوس الکتریکی در شبکه یا در کلیدها امکان پذیر است .
در صورتی که خط انتقال با توجه به خواص امواج سیار درنظر گرقته شود میتوان اثر میرایی موج سیاردر طول خط را نیز به حساب آورد محاسبه از طریق انتگرال گیری قدم به قدم انجام می شود حجم برنامه کامپیوتری نسبتاً کم است و نظریه مبنای نسبتاً ساده ای دارد .
انگیزه تهیه این روش : محاسبه اضافه ولتاژ در سیم پیچ ترانسفورماتور و ژنراتور بر اثر ولتاژهای کلید زنی در ترکیب خط انتقال ترانسفورماتور و ژنراتور /1 تا 10/ و برای یافتن دلیل صدمه دیدن سیم پیچ ترانسفورماتوریک واحد آبی بوده و برنامه کامپیوتری با استفاده از این روش تهیه شده است این روش اگر نقاطی با پتانسیل آزاد وجود داشته باشند که به آنها هیچ ظرفیت وصل نباشد سادگی خود را از دست می دهد التبه این امر بعید است زیرا برای محاسبه حالت گذرا باید ظرفیت با سیار یا سیم پیچها و غیره را در نظر گرفت معادلات دیفیرانسیل با توجه به وجود خازن و پیچک از درجه دوم اند در این روش معادلات دیفرانسیل درجه دو به دو سیستم معادلات دیفرانسیل درجه یک تجزیه می شوند معادلات دیفرانسیل درجه یک می تواند مستقیماً به کمک خواص فیزیکی اجزا مدار به دست آید .
سیم پیچی ترانسفورماتور و ژنراتور در صورت لزوم به چند قسمت تقسیم می شوند هر قسمت دارای خودالقاکنایی و القاکنایی متقابل با دیگر قسمتهاست همچنین مقاومت متوالی با هر قسمت در نظر گرفته می شود ظرفیت هر قسمت به دو سر آن وصل می شود .