شناسایی و بررسی ساختار عناصر و ترکیبات در لجن الکترولیز BICC

نویسنده

چکیده

لجن الکترولیز یک محصول جنبی از پالایشگاه مس است که حاوی فلزات قیمتی و سایر فلزات مهم است جهت یافتن روشی مناسب برای بازیابی فلزات لازم است ابتدا عناصر و ترکیبات موجود در آن مشخص شوند برای جداسازی فازهای مختلف از ترکیبات پیچیده لجن اندی لجن مزبور در مراحل مختلف مورد عملیات حل کردن قرار گرفته است و روی باقی مانده های آن آزمایش های شناسایی انجام شده است .
لجن BICC حاوی ترکیبات زیر است :


,B-Ag2Se,cu7s4,AS2o3,PBSB2O5,SNO2,SBASO4,AGCL CuAgSe ,(Ag Au)Te
همچنین با میکروسکپ الکترونی ساختار متالوگرافی O AS به صورت ذرات مکعب مستطیل شکل و ساختار متالوگرافی CuAgSe به صورت ذرات حلقه ای شکل شناسایی شده .