مفهوم ایمنی در مهندسی

نویسنده

چکیده

نظریه قابلیت اعتماد شاخه ای از تئوری عمومی احتمالات است که طی 30 سال اخیر به تدریج جای خود را در علوم مهندسی باز کرده است این نظریه چارچوبی منطقی است که با حساب آوردن و تجزیه و تحلیل عدم قطعیتهای ناشی از طبیعت آماری مسایل مهندسی به کمک روشهای ریاضی امکان ارزیابی ایمنی واقعی یک سیستم را فراهم می سازد در این مقاله سعی شده است که با معرفی مبانی این نظریه مقایسه ای بین مفاهیم ضریب ایمنی و قابلیت اعتماد به عمل آید اگرچه نظریه جنبه کلی دارد برای بدست آوردن میزان ایمنی هر سیستمی که تابع فرایندهای احتمالی باشد می توان آن را به کار بست ولی به علت آنکه اصطلاحات و مثالها حداقل در چشم گروهی از خوانندگان آشناتر باشد سعی شده است مسایل در حوزه مهندسی عمران مطرح شوند حوزه ای که به سبب سابقه طولانی تر مهندسان آن در برداشتهای یقین اندیشانه و تنوع مسایل مورد بررسیش دیرتر از دیگر رشته های مهندسی بر استفاده از مزایای مفاهیم احتمال اندیشانه گردن نهاده است