تاثیر فسفر بر خواص فولاد کم کربن

نویسنده

چکیده

در این مقاله به بررسی آزمایشهای انجام شده برای تولید نورد و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی فولاد کم کربن فریتی با مقادیر مختلف فسفر بین 011/0 تا 085/0 درصد پرداخته شده است نتایج حاصل نشان دهنده امکان انجام عملیات نورد به هر دو روش سرد و گرم تا یک چهارم ضخامت اولیه و بیشتر از آن از طریق انجام عملیات حرارتی متناوب است ایجاد ترکهای کناری در نمونه های با فسفر زیادتر در عین حال باعث اتلاف فلز و محدود شدن درصد کاهش ضخامت در مراحل نورد می شود ایجاد این ترکها در نمونه های نورد گرم به دلیل قابلیت شکل پذیری بیشتر تنش سیلان کمترو مسدود شدن حفره های انقباضی در دمای نورد گرم کمتر از نمونه های نورد سرد است افزایش محتوای فسفرباعث کوچک شدن ابعاد دانه ها ازدیاد حد تسلیم بیشتر شدن استحکام کششی نهایی بالارفتن میزان سختی درون دانه ای و بین دانه ای و تغییرات محدود در میزان ازدیاد طول نسبی نمونه ها می شود .