بررسی پدیده پیرسختی در فولادهای کم کربن

نویسنده

چکیده

در این مقاله اثر مقدار تغییر شکل قبلی بر پیر سختی(prestrain ) فولاد کم کربن در دماهای 100 و 200 درجه سانتی گراد و زمان پیر کردن 50 دقیقه و همچنین اثر دمای پیر کردن بر میزان پیر سختی در یک زمان پیر کردن و تغییر شکل قبلی ثابت بررسی می شود . نتایج آزمایشها مبین آن است که با ازدیاد مقدار تغییر شکل قبلی مقدار افزایش تنش تسلیم و تنش ماکزیمم و کاهش طول باندلودر در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابند همچنین در صورت ثابت ماندن سایر پارامترها دمایی وجود دارد که در آن افزایش تنش تسلیم و تنش ماکزیمم و کاهش طول باندلودر بزرگترین مقدار خود را دارا می شوند .