محاسبه طراحی و ساختمان کوبنده ثابت حبوبات

نویسندگان

چکیده

برداشت ماشینی حبوبات در ایران به علت نامناسب بودن گونه های این محصولات کم آشنایی کشاورزان با کشاورزی ماشینی و کوچکی سطوح زیر کشت انجام نمی شود محصول را با دست برداشت می کنند و با کوبنده های ثابت دانه را از زواید جدا می سازند ولی بهره گیری از این کوبنده نیز در همه جا رواج ندارد تعداد آن کافی نیست و اغلب با شرایط کشاورزی بی تناسب است . این مقاله بیانگر طراحی و نمونه سازی کوبنده ای ثابت برای حبوبات است که کاربردی مناسب در روستاها و نیز ایستگاههای پژوهشی ایران داشته باشد از دو نوع کوبنده موجود یکی ظرفیتی بالاتر و دیگری پایین تر از مقدار مناسب داشت از این رو ماشینی طراحی شد که ظرفیت آن 150KG/hr یعنی متناسب با نیاز ایران می باشد .
مزایای این ماشین چنین است الف: به توان نسبی کمتری نیازمند است ب:احتمال لپه کردن محصول کمتر است پ:کارگر با سهولت بیشتری می تواند با آن کار کند و حمل نقل آن ساده تر است ت : می توان آن را به تراکتور جفت کرد تا از محور تواندهی تراکتور نیرو بگیرد و به کار افتد اهمیت این پژوهش در این است که این ماشین برای شرایط ویژه روستاها و ایستگاههای تحقیقاتی ایران طراحی و نمونه سازی شده است .