مهندسان و دانش محیط زیست

نویسندگان

شیلات و محیط زیست

چکیده

مهندسی و علوم مربوطه یکی از مهمترین بخش‌های دانش بشری می باشند که در طی قرون توسعه یافته اند تا زندگی بهتری را برای بشر فراهم آورند. متاسفانه طی تکامل این دانش بشتری گاهی هدف از آن مورد غفلت قرار گرفته است . در حقیقت بشر در حال تخریب و تخلیه منابع طبیعی بوده که برای زندگی خویش بدان وابسته است . بنابراین در سیستم آموزشی اخیر خود نیازمندیم مهندسانی رابا حداقل دانش پایه و کافی از محیط زیست پرورش دهیم . لازم است مهندسانی را آموزش دهیم که قادر به تشخیص وحل مسائل نه به صورتی مجزا بلکه به صورتی جامع باشند، یعنی قادر به درک تولیدات وفرایند ها به عنوان بخشی از زیست سپهر باشند .
در این مقاله برخی از مسائلی که ناشی از چشم پوشی نسبت به جنبه های زیست محیطی طراحی و کاربرد تولیدات می باشند مورد بحث واقع شده است . دانش پایه زیست محیطی که مورد نیاز مهندسان ماست تاقادر به ارزیابی اهمیت این مسائل و ارائه پیشنهاد به منظور حل آنها باشند تشریح گردیده است .

کلیدواژه‌ها