دوره و شماره: دوره 43، شماره 4 - شماره پیاپی 168742، تابستان 1388 (122 مهندسی نقشه برداری) 
8. حل سریع ابهام فاز به روش AFM در دریا

عبدالرضا صفری؛ یحی جمور؛ میثم غنی زاده


11. کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها

برات مجردی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ حمید ابریشمی مقدم


12. ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه

شیرین ملیحی؛ حمید عبادی؛ فرشید فرنوداحمدی؛ مهدی معبودی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1388 زمستان 1388 تابستان 1388، صفحه 489-595 تابستان 1388، صفحه 597-691 تابستان 1388 تابستان 1388 تابستان 1388 بهار 1388