آنالیز تغییر شکل سطحی زمین در اثر زلزله 6 آذر 1384 جزیره قشم با استفاده از تصاویر راداری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

زمین لرزه ای با بزرگای 9/5 در مقیاس امواج محلی در ششم آذر 1384جزیره قشم و بخش‌های وسیعی از استان ساحلی هرمزگان را به لرزه درآورد. در این نحقیق ، میدان جا به جایی سه بعدی ناشی از زلزله آذر ماه 1384 قشم با استفاده از اینترفراگرام‌ها و آزیموت آفست‌های مسیرهای بالا گذر و پایین گذر، به دست آمد. ماکزیمم مقدار جا به جایی به دست آمده، 10سانتی متر در راستای غرب ، 69 سانتی متر در راستای جنوب، 22 سانتی متر در راستای بالا بود . دقت برآورد شده این مؤلفه ها ، به ترتیب 9/0 ، 1/12 ، 3/1 سانتی متر به دست آمد. سپس آنالیز استرین سه بعدی به روش حل عددی اجزا محدود ، به منظور بررسی تغییر شکل های ناشی از حرکت هم لرزه ای زلزله انجام شد و کمیت های ناوردای اتساع و برش این میدان جا به جایی استخراج شد. نتایج به دست آمده ، بیانگر ماکزیمم کشیدگی 006/0و ماکزیمم فشردگی 005/0 و ماکزیمم مقدار برش 2/0 در صفحه xy ، 4/0در صفحه XZ و 19/0در صفحه yz ، می باشد. نتایج به دست آمده ، بیانگر تغییر جهت و کشیدگی و فشردگی بیشینه در راستای گسل های پیشنهادی از مطالعات لرزه نگاری پس لرزه های جزیره می باشد و تجمع بیشترین برش و اتساع را در قسمت مرکزی جزیره در راستای گسل معکوس شمال غربی- جنوب شرقی گذرنده از قسمت میانی جزیره نشان می دهد و در حوالی گسل قشم نیز برش و اتساعی وجود داشته است .

کلیدواژه‌ها