مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیلی جدید در منطقة فارس ساحلی در تولید تابعک اندازة بردار شتاب ثقل

نویسندگان

1 آزموده¬اردلان

2 دانشگاه تهران

چکیده

پیشرفت‌های اخیر در زمینة ثقل‌سنجی ماهواره‌ای، هوایی، زمینی، دریایی و ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای ، منجر به تولید مدل‌های ژئوپتانسیل با توان تفکیک بالا گردیده است. از آنجائی که این مدل های ژئوپتانسیلی متکی بر مشاهدات ثقلی مدرن با تراکم و دقت بالا هستند، منابع با ارزشی جهت بیان طول موج‌های بلند و متوسط میدان ثقل زمین به شمار رفته و بدین لحاظ بخش اصلی الگوریتم‌های جدید در مدلسازی میدان ثقل زمین را تشکیل می‌دهند. با توجه به تنوع نسبتاً زیاد این مدل‌ها، لازم است که کیفیت آن‌ها در مناطق مورد نظر، با مشاهدات ثقلی کنترل گردیده تا از میان آنها بهترین مدل برای منطقة انتخاب گردد. در این مقاله مدل‌های ژئوپتانسیل جهانی EGM96، PGM2000A، GGM01S ، GPM98CR و یک مدل ترکیبی پیشنهادی در منطقه جغرافیایی فارس ساحلی از نظر قابلیت تولید اندازة بردار شتاب ثقل، ارزیابی گردیده‌اند. بر اساس نتایج حاصل، مدل GPM98CR نزدیکترین مدل ژئوپتانسیلی به مشاهدات اندازة بردار شتاب ثقل در منطقة فارس ساحلی می‌باشد. همچنین مدل ترکیبی پیشنهادی باعث بهبود صحت و دقت مدل های ژئوپتانسیلی PGM2000A و EGM96 در منطقه مطالعاتی گردیده است.

کلیدواژه‌ها