ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه خواجه نصیر

چکیده

روش مرسوم تولید داده‌های‌مکانی ورودی GIS با‌ استفاده از فتوگرامتری آماده‌سازی آنها پس از رقومی‌سازی عوارض است
approach) (Off-line که بسیار وقت‌گیر و هزینه‌بر است و به‌ دلیل در نظر ‌نگرفتن مدل سه‌بعدی فتوگرامتری سبب کاهش اعتماد‌پذیری داده‌ها می‌گردد. برای رفع این نقایص می‌توان ویرایش و ساختاردهی داده‌‌ها را همزمان با رقومی‌سازی انجام‌داد (On-line approach). با‌توجه ‌به توان‌مندی های ویرایشی محیط های CAD و قابلیت‌های مدل‌سازی ساختارهای شئ‌گرا، روش فوق می‌تواند با تلفیق مستقیم سیستم‌های فتوگرامتری و CAD به‌کمک یک رابط شئ‌گرا اجراشود؛ به‌گونه‌ای که ساختاردهی داده‌های‌مکانی از‌طریق سیستم رابط با کنترل روابط ‌منطقی بین عوارض در‌حین رقومی‌سازی انجام‌گیرد. برای طراحی و پیاده‌سازی سیستم OCBPS21 با تلفیق سیستم های PhotoMod و MicroStation به‌کمک یک رابط شئ‌گرا انجام‌گرفت. این سیستم ویرایش و ساختاردهی آنی داده‌های‌مکانی عوارض کلاس راه را با کنترل روابط‌منطقی این عوارض با یکدیگر و با سایر عوارض انجام ‌می‌دهد. تست موفقیت‌آمیز آن بیان‌گر کم‌نقص بودن روش on-line نسبت‌به روش مرسوم می‌باشد. علاوه‌بر‌این روش فوق ویرایش خطاهای مرتبط ‌با ماهیت عوارض را ممکن‌ می‌کند.

کلیدواژه‌ها