دوره و شماره: دوره 43، شماره 5 - شماره پیاپی 462891، تابستان 1388، صفحه 597-691 (124 مهندسی برق) 
3. بهبود پایداری شبکه قدرت با روش جدید حذف بار ترکیبی

صفحه 619-633

امیر پیروز قلعه؛ مجید صنایع پسند؛ حامد اسدی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1388 زمستان 1388 تابستان 1388، صفحه 489-595 تابستان 1388، صفحه 597-691 تابستان 1388 تابستان 1388 تابستان 1388 بهار 1388