مطالعات ساختاری- اقتصادی طرح ارتقای سیستم انتقال 63 کیلوولت دو مداره سراوان – سوران به سطح 230 کیلوولت

نویسندگان

1 دانشگاه خواجه نصیر

2 شرکت مشانیر

چکیده

یکی ازروش‌های افزایش توان انتقالی از خطوط انتقال ارتقای سطح ولتاژ خط میباشد. در این مقاله نتایج یک طرح تحقیقاتی ارایه می‌گردد که در آن مطالعات ارتقای خط انتقال 63 کیلوولت دو مداره سراوان– سوران واقع در استان سیستان و بلوچستان به 230 کیلوولت تک‌مداره بررسی شده است. دراین راستا، برج‌های موجود در محل خود باقی مانده و با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی مسایل مرتبط با هادی‌ها، مقره ها و ساختار جدید برج‌ها مطرح می‌شوند. چهار طرح به عنوان آلترناتیوهای ممکن ارایه و علاوه بر مسایل ذکر شده محاسبات اقتصادی نیز مورد توجه و مقایسه قرار می‌گیرد. طرح انتخاب شده علاوه بربرآورده ساختن استانداردهای لازم، با حفظ حریم موجود صرفه جویی قابل توجهی را نیز در پی دارد.

کلیدواژه‌ها