بهبود پایداری شبکه قدرت با روش جدید حذف بار ترکیبی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

امروزه با گسترش شبکه‌های قدرت و بهره‌برداری آنها در حاشیه پایداری کمتر, روش‌های حفاظت شبکه برای حفظ پایداری در مقابله با حوادث مختلف اهمیت ویژه‌ای یافته‌اند. در این میان حذف بار به عنوان ابزاری نهائی و کارآمد برای حفظ پایداری فرکانس و ولتاژ پس از بروز حادثه مورد استفاده قرار گرفته است. عملکرد نامناسب روش متداول حذف بار فرکانسی سنتی هنگام بروز حوادث بزرگ و ترکیبی از قبیل خروج نیروگاه و خطوط انتقال مهم در شبکه, می‌تواند سبب فروپاشی کل شبکه شود. در این مقاله روش حذف بار جدیدی بر اساس اطلاعات محلی اندازه ولتاژ و فرکانس پیشنهاد شده و بر روی شبکه نمونه استان خراسان تست شده است. سپس نتایج حذف بار به روش ترکیبی با روش فرکانسی سنتی مقایسه شده که نشان می‌دهد استفاده از روش ترکیبی سبب بهبود حاشیه پایداری شبکه پس از حوادث بزرگ و ترکیبی می‌شود.

کلیدواژه‌ها