مکان یابی وفقی موبایل به روش آزمون باقی‌مانده

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت

چکیده

تعیین دقیق موقعیت موبایل بوسیله ی سیگنال زمان دریافتی1 نیازی اساسی در مکان یابی موبایل در مخابرات سیار سلولی است. در برخی از روش‌های قبلی اندازه گیری‌ها بر اساس دید غیر مستقیم2 بود که موجب افزایش خطا می شد. همچنین برای سادگی در اکثر شبیه‌سازی‌ها محیط‌های واقعی غیر ایستان3 را ایستان4 درنظر می گیرند. در این مقاله الگوریتم (آزمون باقیمانده + کمترین مربع بازگشتی)5 پیشنهاد می شود که کارآیی خوبی در محیط غیر ایستان دارد که در آن با استفاده از الگوریتم آزمون باقی‌مانده6، از میان کل ایستگاه‌های پایه7 تعداد ایستگاه‌های دارای دید مستقیم8 مشخص و شناسایی می شوند. شبیه سازی‌ها نشان می دهند که در 90% موارد الگوریتم تشخیص صحیحی از تعداد ایستگاه‌های دارای دید مستقیم دارد. سپس از سیگنال زمان دریافتی بدست آمده از این ایستگاه‌ها به عنوان ورودی الگوریتم کمترین مربع بازگشتی9 استفاده و مکان موبایل با دقت بالا و محاسبات کم به دست می آید.

کلیدواژه‌ها