اثر DVR بر بهبود کمبود و بیشبود ولتاژ سیستم توزیع در شرایط هارمونیکی (یادداشت فنی)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

امروزه با توجه به آسیب‌دیدگی و قطع تجهیزات الکتریکی حساس شبکه‌های توزیع بر اثر کمبود ولتاژ، ضرورت توجه به این قبیل از نارسایی‌های کیفیت توان، بیش از پیش احساس می‌گردد. از این رو در این مقاله، پس از شرح اجمالی ساختمان DVR، به عنوان مؤثرترین جبران‌ساز کمبود ولتاژ، به بررسی مفصل سیستم کنترل و انواع استراتژی‌های تزریق ولتاژ، پرداخته می‌شود. در ادامه، با توجه به اهمیت سرعت پاسخ DVR در حفاظت از بارهای حساس به مدت زمان کمبود ولتاژ، الگوی تخمین نوینی معرفی گردیده و دقت و سرعت پاسخ آن با سایر الگوهای تخمین متداول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در نهایت، با معرفی یک سیستم کنترل نوین بر اساس الگوی تخمین پیشنهادی و استراتژی تزریق ولتاژ پیش از خطا، اثر DVR بر جبران کمبود و بیشبود ولتاژ یک شبکه توزیع نمونه در Matlab/Simulink شبیه‌سازی و مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها