دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 166908، تابستان 1388 (120 مهندسی متالورژی و مواد) 
1. بررسی لیچینگ اسیدی نیکل از ضایعات کاتالیستی

اعظم حمامی؛ امیرعلی یوزباشی؛ محمد رنجبر؛ محمد پازوکی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1388 زمستان 1388 تابستان 1388، صفحه 489-595 تابستان 1388، صفحه 597-691 تابستان 1388 تابستان 1388 تابستان 1388 بهار 1388