سینتیک تشویه پنتا اکسید وانادیم با کربنات سدیم

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

وانادیم به طور گسترده، ولی به میزان اندک (150 پی پی ام) در پوسته زمین پراکنده است. این فلز در فولاد سازی، صنایع رنگ و تولید کاتالیزور کاربرد دارد. تمایل به بازیافت وانادیم از مواد ثانویه مانند کاتالیزورهای مستعمل با توجه به کاهش منابع طبیعی و افزایش قیمت فلز، در حال افزایش است. در فرایند بازیابی وانادیم، واکنش‌های بسیاری انجام می‌شوند. واکنش تشویه اکسیدوانادیم به دلیل کندی سرعت و بزرگی زمان تکمیل نسبت به سایر واکنش‌ها، اهمیت بیشتری دارد و به عنوان گلوگاه فرایند شناخته می شود. در این تحقیق، تشویه اکسید وانادیم توسط کربنات سدیم بررسی شده و سینتیک فرایند و معادلات سرعت تعیین می شوند. آزمایش ها با سه نسبت اکسید وانادیم به کربنات سدیم 1:1، 1:3 و 1:6 با شرایط هم دما انجام شده و به کمک روابط ریاضی مربوط به مدل دو فازی هسته کوچک شونده، مکانیزم فرایند و انرژی تحریک تشویه پنتا اکسید وانادیم تعیین می شود.

کلیدواژه‌ها