بررسی ریز ساختار و سطوح شکست جوش لیزر Nd:YAG پالسی فولاد زنگ نزن 304

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در مقاله حاضر فولاد زنگ‌نزن 304 با دو ترکیب اندکی متفاوت بوسیله لیزر Nd:YAG پالسی جوش کاری شده و ریزساختارهای آنها در شرایط جوش کاری مختلف جهت اعمال سرعت سرمایش متفاوت، بررسی شده اند. طبق نتایج، در فلز جوش فولاد با نسبت کرم‌معادل به نیکل‌معادل برابر 7/1، انجماد فریتی و در فلز جوش فولاد با نسبت کرم‌معادل به نیکل‌معادل 61/1، انجماد آستنیتی اتفاق می‌افتد. به علاوه با افزایش سرعت سرمایش (در شرایط جوش کاری با توان لیزر بیشتر) در فولاد با نسبت کرم‌معادل به نیکل‌معادل برابر 7/1، مقدار فریت افزایش می یابد و در فولاد با نسبت کرم‌معادل به نیکل‌معادل 61/1 لبه‌های جوش به صورت فریتی منجمد می‌شود. نمونه‌ها تحت آزمایش نشت‌سنجی پارگی قرار گرفته و سطوح شکست و علل شکست آنها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مکانیزم شکست، شکست نرم است و عیوبی مانند حفره‌های گازی و کاهش عمق نفوذ جوش به تسهیل شکست کمک کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها