بررسی اثر عملیات حرارتی محلول سازی بر ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 332

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق، تأثیر عملیات حرارتی 6T بر ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ 332 حاوی 2/1 درصد آهن بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که انجام عملیات حرارتی فوق روی نمونه‌ها علاوه بر تغییر مورفولوژی تیغه‌های فاز سیلیسیم یوتکتیک از حالت سوزنی به کروی و حذف نقاط تمرکز تنش، سبب انحلال و خرد شدن ترکیبات غنی از آهن مخرب و سوزنی شکل ?-Al5FeSi می‌شود. میزان کاهش طول این فاز نا‌مطلوب با افزایش درجه حرارت و زمان عملیات محلول سازی افزایش می‌یابد، به طوری‌ که پس از 14 ساعت عملیات محلول سازی در دمای 520 درجه سانتی گراد، طول متوسط تیغه‌های ? حدود 70 درصد کاهش یافته و کرویت آنها افزایش می‌یابد. نتایج آزمایش سایش، نشان دهنده افزایش مقاومت به سایش در نمونه‌های عملیات حرارتی شده تا حدود 40 درصد است.

کلیدواژه‌ها