بررسی رفتار عملیات حرارتی و خواص مکانیکی کامپوزیت های /Gr2024Al تولید شده با روش متالورژی پودردرجا

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق کامپوزیت های /Gr2024Al حاوی 5 و 10 و 15 و 20 درصد وزنی گرافیت با روش متالورژی پودردرجا تولید شدند. مخلوطهای پودری تولیدی پس از متراکم سازی و سینترینگ، در دمای ?C495 تحت عملیات محلولی قرار گرفته و سپس در دمای ?C170 تحت عملیات پیرسازی قرار گرفتند. پس از تعیین شرایط بهینه عملیات حرارتی، نمونه‌های کامپوزیتی حاوی درصدهای مختلف گرافیت تحت تست خمش قرار گرفته و تاثیر مقدار گرافیت بر استحکام خمشی کامپوزیتهای /Gr2024Al حاوی درصدهای مختلف گرافیت بررسی شد. جهت بررسی توزیع گرافیت در داخل نمونه‌های کامپوزیتی، سطح مقطع شکست نمونه‌ها توسط SEM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ماکزیمم سختی بعد از 5 ساعت پیرسازی در دمای ?C170 حاصل می‌شود و این زمان تحت تاثیر حضور گرافیت و درصد گرافیت نمی‌باشد. بررسی ها نشان دادند که حضور گرافیت در زمینه‌ای از آلیاژ آلومینیم باعث کاهش استحکام خمشی آلیاژ زمینه شده و با افزایش مقدار گرافیت، استحکام خمشی کاهش می‌یابد. مطالعات سطح مقطع شکست نمونه‌ها موید توزیع یکنواخت گرافیت در داخل نمونه‌های کامپوزیتی بودند.

کلیدواژه‌ها