اصلاح سیستم راهگاهی طبیعی- فشاری برای ریخته گری قطعات آلومینیمی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

در این تحقیق، تأثیر اصطکاک بین مذاب و دیواره قالب و همچنین عبور مذاب از خم قائم و فیلتر سرامیکی بر سرعت و نحوه حرکت مذاب در یک قالب ماسه ای توسط اندازه گیری سرعت مذاب و فیلم برداری مستقیم از جریان سیال در قسمت های مختلف سیستم راهگاهی طبیعی- فشاری بررسی شده و اصلاحاتی کوچک اما موثر در طراحی این سیستم اعمال شد. محاسبه ضریب اصطکاک نشان داد که اصطکاک تأثیر چشمگیری بر کاهش سرعت حرکت مذاب دارد. کاهش سرعت مذاب در اثر عبور از خم قائم 20% و از فیلتر اسفنجی 50% محاسبه شد. آنالیز آماری ویبل نشان داد که قطعات تولید شده توسط سیستم راهگاهی طبیعی-فشاری اصلاح شده بیشترین قابلیت اعتماد را داشته و تأثیر طراحی جدید در جلوگیری از تولید عیب اکسید دوتایی و ورود آن به محفظه قالب از تأثیر وجود فیلتر در سیستم متداول غیر فشاری بیشتر است.

کلیدواژه‌ها