دوره و شماره: دوره 43، شماره 1 - شماره پیاپی 165655، بهار 1388 (119 مهندسی مکانیک) 
2. تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی

محمدکاظم بشارتی گیوی؛ مهدی قاسمی؛ سیدمحمودی موسوی مشهدی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1388 زمستان 1388 تابستان 1388، صفحه 489-595 تابستان 1388، صفحه 597-691 تابستان 1388 تابستان 1388 تابستان 1388 بهار 1388