بررسی شکل دهی معکوس شوندة صفحات نازک با در نظر گرفتن پدیدة باشینگر

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله شکل دهی صفحات نازک فلزی تحت بارگذاری معکوس شونده با در نظر گرفتن پدیدة باشینگر بررسی شده است.
مدل های مختلف ساختاری در تئوری پلاستیسیته که قادر به تحلیل این گونه فرآیندها می باشند مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در این راستا، انواع مدلهای سخت شوندگی ایزوتروپیک و سینماتیک و ترکیبی از آنها به دو صورت خطی و غیر خطی شامل مدل های چابچی و یوشیدا بررسی شده است. توانایی برترین مدل های پیشنهادی در فرآیند کشش عمیق کاملاً معکوس شونده مورد مطالعه قرار گرفته و با سایر نتایج موجود مقایسه گردیده است. در فرآیند مورد بررسی، توزیع تنش محوری و فون میسز برای یک نقطة گواه در طول بارگذاری رفت و برگشتی به دست آمده است. تغییرات نیروی پانچ بر حسب تغییر مکان برای مدل های مختلف با ورقهایی از جنس و ضخامت‌های متفاوت محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها