بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید رجائی

چکیده

در این مقاله طراحی، محاسبه عمل کرد و بهینه سازی برج خنک کن خشک غیرمستقیم (هلر) مورد بررسی قرار گرفته است. مبدل های حرارتی در اینجا از نوع خاصی به نام فورگو T60 می باشند. این نوع برج های خنک کن در نیروگاه های سیکل بخار و تر کیبی به کار می روند. به منظور بهینه سازی برج خنک کن از دو شیوه الگوریتم ژنتیک تک معیاره و چند معیاره با هدف کاهش هزینه و افزایش راندمان استفاده شده است. از آنجایی که عمل کرد سیستم خنک کن خشک هلر بسیار وابسته است به دمای محیط و هم چنین عمل کرد آنها اثری مستقیم بر میزان تولید برق چرخه قدرت دارد، در این بهینه سازی منحنی تغییرات سالانه دما و منحنی مشخصه چرخه قدرت نیز به عنوان داده های طراحی اعمال شده اند. به منظور بررسی صحت نتایج حاصل از این بهینه سازی از اطلاعات برخی از نیروگاه های در حال کار استفاده شده است که به نتایج خوبی در مقایسه با مقادیر واقعی رسیده ایم.

کلیدواژه‌ها