ارزیابی عملکرد نوارهای پیچیده شده درافزایش انتقال حرارت چگالشی و تأثیر آن برمیزان افت فشار

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

دراین تحقیق به بررسی افزایش انتقال حرارت توسط نوارهای پیچیده شده در داخل کندانسور و تأثیر همزمان آن بر میزان افت فشارچگالشی مبرد a134R- پرداخته می شود. هدف از این آزمایش رسیدن به بالاترین میزان انتقال حرارت در افت فشار بهینه می باشد. بدین منظور یک سیکل تبرید تراکمی بخار طراحی، ساخته و نصب شد. کندانسور تحت آزمایش یک مبدل حرارتی دو لوله ای بوده که قطر داخلی لوله میانی که مبرد R-134a در آن جریان دارد برابر mm7/10 و قطر خارجی این لوله برابر mm7/12 و طول آن m04/1 می باشد. به طور کلی تعداد 216 اجرا بر روی یک لوله صاف و چهار لوله مجهز به نوار پیچیده شده با نسبت های پیچش 6، 9، 12، و 15 صورت می پذیرد. این آزمایش ها برای 6 سرعت جرمی متفاوت 44/56، 49/69، 38/82، 52/96، 32/113، و kg/m2s 9/130 انجام
می گردد. پس از جمع آوری کلیه داده ها و بررسی آن ها مشاهده شد که نوارهای پیچیده شده در بهترین حالت (نسبت پیچش6) میزان انتقال حرارت را تا 40% نسبت به لوله صاف افزایش داده و میزان افت فشاررا نیز در بدترین حالت (نسبت پیچش6) تا 240% نسبت به لوله صاف افزایش می دهند. هم چنین این نتیجه حاصل شد که بهترین عمل کرد مربوط به نوار با نسبت پیچش 9 می باشد که در حین بهبود انتقال حرارت بیشتر، کمترین تاوان افت فشار را متحمل می شود.

کلیدواژه‌ها