کمانش پوسته‌های استوانه‌ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

درک چگونگی تأثیر گشودگی روی ظرفیت تحمل بار و رفتار کمانش پوسته‌های استوانه‌ای یک مسئله اساسی در طراحی اجزای سازه‌های به کار رفته در اتومبیل ها، هواپیما‌ها و نیز سازه‌های دریایی می‌باشد. در این مقاله شبیه سازی و تحلیل پوسته‌های استوانه‌ای فولادی با طول های متفاوت، شامل گشودگی شبه بیضوی، تحت بار فشاری محوری با استفاده از روش عددی اجزای محدود انجام شده و تاثیر اندازه و زاویه گشودگی و نسبت طول به قطر در رفتار کمانش و پس کمانش پوسته‌های استوانه‌ای بررسی شده است. هم چنین برای چندین نمونه، آزمایش کمانش توسط یک دستگاه سرو هیدرولیک INSTRON 8802 انجام شد و نتایج به دست آمده از آزمایش های تجربی با نتایج عددی مقایسه شدند. مطابقت بسیار خوبی بین نتایج به دست آمده از شبیه سازی عددی و نتایج تجربی مشاهده گردید. در نهایت با توجه به نتایج تجربی و عددی روابطی برای یافتن بار کمانش این گونه سازه‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها