تأثیر مدل‌سازی تراک1 در محاسبه خواص موج بلاست ناشی از انفجار ابر هوا- سوخت

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف کار حاضر بررسی تأثیر دقت شبیه‌سازی موج تراک ایجاد شده در یک ابر هوا- سوخت در شبیه‌سازی عددی موج بلاست ناشی از آن می‌باشد. در کار حاضر از سینتیک شیمیایی کامل در مدل‌سازی تراک استفاده شده است. برای این منظور از یک مکانیزم سینتیکی کوتاه شده 25 مرحله‌ای برای واکنش استیلن، اکسیژن و رقیق‌کننده آرگون، استفاده گردیده است. در راستای هدف کار حاضر مشخصات بلاست ناشی از این مدل‌سازی سینتیکی، با مشخصات بلاست به دست آمده از مدل‌های ساده‌تر نظیر مدل تشابهی تیلر، مدل حجم ثابت و مدل سوزش حجمی CJ مقایسه شده است. بررسی‌های صورت گرفته در این تحقیق نشان می‌دهد که نتایج حاصل از مدل تشابهی تیلر مطابقت بسیار خوبی با مدل سینتیکی دارد، در صورتی که نتایج به دست آمده از مدل حجم‌ثابت اختلاف بسیار زیادی به‌خصوص در لبه ابر هوا- ‌سوخت با مدل سینتیکی نشان می دهد. هم چنین مدل CJ نیز نسبت به مدل سینتیکی و تیلر اختلاف فاحشی نشان نمی‌دهد. با توجه به زمان بر بودن مدل دقیق (مدل سینتیکی)،‌ و نزدیکی نتایج مربوط به مدل تیلر با حل دقیق، استفاده از این مدل در شبیه سازی بلاست حاصل از ابر هوا- سوخت پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها