تحریک لایه مرزی آشفته توسط جت و وِیک و اثر آن بر ضریب انتقال حرارت از صفحه تخت

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 صنعت آب و برق

3 گروه پژوهشی آذین

چکیده

اثر گذاری بر رفتار لایه مرزی با هدف تغییر ساختار آن و تغییر ضریب انتقال حرارت از موضوعات قابل توجه محققین انتقال حرارت است. روش هایی مانند مکش، دمش، ایجاد زبری و غیره از موضوعات مشابهی هستند که در گذ شته مورد توجه بوده اند. در این تحقیق یک جهار گوش در درون یا مجاورت لایه مرزی آشفته قرار می گیرد و جریان اطراف خود را تحت تأثیر قرار می دهد. به دلیل تشکیل نقطه سکون، تشکیل جت و ایجاد وِیک در پشت جسم و نفوذ اثر این پدیده ها به درون لایه مرزی، شکل کلاسیک توزیع سرعت و انتقال ممنتوم و انرژی تحت تأثیر قرار می گیرند. به عبارت دیگر لایه مرزی تحریک می شود و انتظار می رود میزان انتقال حرارت نیز تغییریابد. در این تحقیق نشان داده می شود که نقطه سکون از عوامل کاهش و در مقابل آن، جت و وِیک از عوامل مؤثر بر افزایش ضریب انتقال حرارت هستند. هم چنین دیده می شود که اثر ترکیبی سه پدیده فوق در تحریک ضریب انتقال حرارت از صفحه تخت، و هم چنین تغییر نسبت ابعادی چهار گوش و فاصله چهار گوش از صفحه تخت هر یک در میزان تحریک مؤثر می باشد. در پایان نتیجه گیری می شود که نقطه سکون عامل کاهش، و جت و وِیک از عوامل افزایش ضریب انتقال حرارت از صفحه تخت بوده اند.

کلیدواژه‌ها