تحلیل کرانه فوقانی اکستروژن مستقیم چرخ دنده های ساده باپروفیل دندانه اصلاح شده

نویسندگان

دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

این مقاله به تحلیل کرانه فوقانی اکستروژن مستقیم چرخ دنده های ساده باپروفیل دندانه اصلاح شده می پردازد. با وارد کردن مشخصات هندسی چرخ دنده ساده شامل: مدول، تعداد دندانه، زاویه فشار، شعاع سوراخ مرکزی، شعاع و ضریب اصلاح دندانه به برنامه کامپیوتری نوشته شده به زبان Visual Basic، مدل سه بعدی آن در محیط نرم افزار SolidWorksایجاد می شود. با استفاده از مدل ایجاد شده، ابعاد بیلت محاسبه و مدل سه بعدی بیلت و حفره قالب اکستروژن آن به طور خودکار ایجاد می گردند. تحلیل کرانه فوقانی فرآیند با در نظر گرفتن یک نیم دندانه و تقسیم آن به دوازده ناحیه تغییر شکل و با فرض متقارن محوری جریان فلز در هر ناحیه، انجام شده است. میزان نیروی شکل دهی محاسبه شده از روش کرانه فوقانی با نیروی شکل دهی به دست آمده ازآزمایش های انجام شده توسط سایر محققین مقایسه و در انتها نیز تأثیر عوامل مختلف بر روی نیروی اکستروژن بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها