تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی نوع خاصی از پانل‌های ساندویچی با هسته سینوسی پرداخته شده است که در آن بار به صورت گسترده به صفحات بالایی و پایینی اعمال می شود، ابتدا با رسم نمودار های آزاد و روش انرژی و تئوری کاستیگیلیانو نیروها و ممان ها در هسته به تشکیل گردیده و سپس از روی این معادلات تنش ها و تغییر مکان های عمودی و افقی در اثر بار وارده به دست آمده اند، به منظور بررسی صحت نتایج تحلیلی، جواب ها با نرم افزار ANSYS مقایسه شده اند. با در نظر گرفتن قید مکان برای پانل ساندویچی، بهینه سازی توسط الگوریتم ژنتیک و جعبه ابزار MOEA در محیط MATLAB انجام شده و در انتها جواب های حاصل از بهینه سازی با هم مقایسه گردیده اند. در این تحقیق برنامه مدلی در نرم افزار MATLAB به صورت m-file تهیه شده است که در آن کاربر می تواند مشخصات پانل مورد نظر خود را از قبیل جنس و محدوده هرکدام از مشخصه ها را در فایل وارد کرده سپس با استفاده از جعبه ابزار MOEA جواب های بهینه را ملاحظه نماید، سپس با اجرای دستورات APDL داده شده در محیط ANSYS و وارد کردن مشخصه های بهینه جواب های حاصل از تحلیل را مشاهده نماید که این امر می تواند کمک بسیار خوبی برای سازندگان این پانل ها باشد.

کلیدواژه‌ها