طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیر

چکیده

مدیران و تصمیم‌گیرندگان صنعتی کشور با توجه به دیدگاههای آمایش و استراتژی های توسعه صنعتی، مکان هایی را برای تجمع واحدهای صنعتی به صورت شهرک یا مجتمع، انتخاب و سازماندهی می‌کنند. سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به عنوان علم مدیریت اطلاعات مکانی قادر است ابزارهای مناسب جهت رفع مشکلات و پیچیدگی‌های تعیین مکان بهینه را در اختیار تصمیم‌گیرندگان صنعتی قرار دهد. توابع تلفیقی از انواع توابع تجزیه و تحلیل مکانی GIS هستند که امکان انتخاب مکان بهینه را با استفاده از نقشه‌های ورودی و از طریق عملگرهای تلفیقی فراهم می‌نمایند. این توابع از لحاظ نحوه عملکرد به انواع مختلفی مانند بولین، همپوشانی شاخص، منطق فازی، ژنتیک و وزن‌های نشان‌گر تقسیم می‌شوند. بنابراین تعیین تابع تلفیقی مناسب در طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان‌یابی بهینه شهرک‌های صنعتی ضروری است. بنابراین در این تحقیق ابتدا شرایط و فاکتورهای مؤثر در مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی به همراه لایه‌های اطلاعاتی مربوطه، تعیین و آماده‌ ورود به مدل‌های تلفیقی می‌شوند. سپس ویژگی‌ها و نحوه عملکرد مدل های همپوشانی شاخص، فازی، ژنتیک و وزن های نشانگر از لحاظ کارائی تابعی و دقت نتایج خروجی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در نهایت با توجه به نتایج ارزیابی، مدل مناسب تعیین و واسط کاربر مطلوب توسعه می‌یابد. در نتیجه اجرای این مراحل مشخص گردید که مدل همپوشانی شاخص با نسبت زمانی 2.2 ثانیه و کارائی با 5 ارزیابی مثبت بهترین مدل جهت تلفیق پارامترهای مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی در مقایسه با مدل های فازی، ژنتیک و وزن‌های نشانگر است.

کلیدواژه‌ها