طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید برای توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه تفرش

2 دانشگاه خواجه نصیر

چکیده

در گذشته روش های تناظریابی اتوماتیک مختلفی در فتوگرامتری هوایی پیشنهاد شده‌اند که عموما در این امر موفق بوده اند. این روش‌ها در مواجهه با تصاویر همگرای فتوگرامتری برد کوتاه به دلیل وجود مشکلاتی از قبیل پارالاکس‌های بزرگ، عوارض پنهان و اعوجاج‌های هندسی و الگوهای تکراری چندان کارا نیستند. از این رو، در این تحقیق روش تناظریابی ترکیبی ناحیه ای و عارضه مبنای جدیدی برای غلبه بر بخشی از مشکلات فتوگرامتری برد کوتاه با تاکید بر به کارگیری اطلاعات طیفی تصاویر رنگی و بدون نیاز به دانش اولیه از میزان پوشش و ترتیب قرار گیری تصاویر پیشنهاد شده است. روش مذکور بر روی داده های واقعی اخذ شده از زوایای با همگرایی مختلف به کار برده شد. نتایج حاصله نشان دهنده توانایی روش پیشنهادی در انجام تناظریابی تصاویر با همگرایی 40 الی 60 درجه با صحتی در حدود دو پیکسل است.

کلیدواژه‌ها