مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیر

چکیده

از بهترین مکانیسم‌های نمایش و مدل‌سازی ارتباط های مکانی بین اشیاء روابط توپولوژیک هستند که کمک می کنند تا تحلیل های آسانتر و انعطاف پذیرتری، بر روی اطلاعات مکانی اجرا شود. لذا بررسی نحوه تولید عبارات تصمیم‌ساز توپولوژیک بین مناطق سه بعدی فازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع با استفاده از ماتریس 9 اشتراکی فازی که حالت کلی‌تری از ماتریس 9 اشتراکی اگن هوفر در حالت کریسپ است، قابل اجراست. با توجه به این که استخراج عبارات تصمیم ساز وابسته به تعریف مرز فازی دو عارضه مرتبط است، لذا لازم است که روشی نیز برای محاسبه مرز فازی بین دو عارضه ارائه شود. در این مقاله روشی پیشنهادی، جهت استخراج عبارات تصمیم ساز از طریق مدل‌سازی روابط توپولوژی بین مناطق سه بعدی فازی ارائه می‌شود. این موضوع با استفاده از کاربرد عملی تعیین محدوده های ریسک حاصل از آتش سوزی چاه های نفت کویت بر روی مناطق جنگلی جنوب غربی ایران پیاده سازی شده است. بررسی نتایج نهایی حاصل از اجرا نشان می‌دهد که در سیستم طراحی شده، با افزودن اندیس شمول فازی به همراه روابط توپولوژیک سه بعدی، حدودا 20 درصد نتایج بهبود می یابند.

کلیدواژه‌ها