تآثیر فناوری های نوین تبدیل انرژی بر آموزش مهندسی برق-گرایش قدرت

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

مباحث درسی دوره های کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد و دکتری در کشور ما در زمینه مهندسی برق گرایش قدرت عمدتا" حول فناوری های متداول در بخش های تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی می باشد. در همین ارتباط صنعت برق کشور یکی از موفق ترین صنایع در راستای بومی کردن فناوری می باشد و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تا حدود زیادی در این موفقیت سهیم می باشند. با توجه به رویکرد جدید جهانی در زمینة گرایش به سمت انرژی های نو، نقش الکترونیک قدرت در زنجیرة تبدیل انرژی الکتریکی حیاتی می باشد. متاسفانه و به دلیل استفاده از آخرین تکنولوژی های روز وارداتی در این صنعت و بومی نشدن این شاخه از مهندسی برق-قدرت، دانشگاه ها نتوانسته اند نقش مناسبی در بومی سازی این شاخه داشته باشند. به همین دلیل آموزش های دانشگاهی و محورهای تحقیقاتی مرتبط با الکترونیک قدرت به دلیل نیاز به حمایت مالی در سطح مناسبی نمی باشد. در این مقاله مشکل موجود مورد کنکاش قرار گرفته و راه حل های مناسب جهت فعال شدن دانشگاه ها در رفع این معضل ارئه می گردد.

کلیدواژه‌ها