زمینه‌ها و ضرورت‌های بازنگری آموزش مهندسی ایران

نویسندگان

فرهنگستان علوم

چکیده

مطالعه آموزش مهندسی از جهات مختلف برای روان سازی فرآیند یادگیری، موفقیت در برنامه‌های درسی و تخصصی و داشتن عملکردی مفید در محیط‌های کاری، به منظور هدایت دانشجویان به پرورش برخی شایستگی‌ها و خصوصیات و فراگیری مهارت‌های مناسب امری است ضروری. انتقال دانش به دانشجویان و قوی ساختن پایه‌های علمی آنان در حال حاضر در دانشکده‌های مهندسی کشور انجام می‌شود، در حالی که به آموزش موضوعات با اهمیتی در ارتباط با مواردی از قبیل سرمایه اجتماعی، خلاقیت، کارگروهی، مسائل اجتماعی و اقتصادی و رعایت اخلاق مهندسی توجه جدی صورت نمی‌گیرد. در این مقاله درباره اهمیت شایستگی‌هایی مانند خلاقیت، کارگروهی و سرمایه‌های اجتماعی که در حوزه آموزش مهندسی کشور ارزشمندند، و درباره ارتباط این شایستگی‌ها‌ با نوآوری و کارآفرینی بحث شده است. همچنین در این مقاله چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آموزش مهندسی ایران براساس مستندات موجود و دیدگاه‌های صاحب نظران دانشگاه و صنعت ارزیابی، و نقش و ارزش سرمایه‌های اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در کنار سرمایه‌های فیزیکی و انسانی و تأثیر آن‌ها بر آموزش مهندسی و نوآوری و کارآفرینی مورد بررسی قرار ‌گرفته است. سرانجام نتیجه بررسی‌‌ها در قالب چند راهکار عملی در راستای بهبود و ارتقای آموزش مهندسی در ایران پیشنهاد ‌شده است.

کلیدواژه‌ها