دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 1062، اسفند 1382 (82) 
رفتارLow-High سنسور پایه SnO2 در حضور گازهای قابل احتراق و هوا در حدود ناحیه استوکیومتری

سهیلا خاقانی کاوکانی؛ عباسعلی خدادادی؛ شمس الدین مهاجرزاده؛ افسانه صدر