بررسی تاثیر سرعت تولید بر منحنیهای تراوائی نسبی در چاههای گاز میعانی مخازن ترکدار ایران

نویسندگان

چکیده

در شبیه سازی مرسوم که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند ، منحنیهای تراوائی نسبی توسط رابطه تجربی کوتز برای هر مقدار از کشش بین سطحی تصحیح می شوند. براساس نتایج تحقیقات انجام شده در دانشگاه هریوت- وات بالا رفتن سرعت در نزدیکی دهانه چاه میعان گازی باعث افزایش تراوائی نسبی میعانات و مخصوصاً گاز در اطراف دهانه چاه می شود. لذا به منظور اعمال تاثیر مثبت دبی رابطه تجربی جدیدی مشابه رابطه تجربی کوتز پیشنهاد گردید که در آن به جای کشش بین سطحی از پارامتر بدون بعد عدد موئینگی Nc که نسبت نیروی لزجت به نیروی سطحی می باشد،برای تصحیح منحنیهای تراوائی نسبی استفاده می شود،بدین ترتیب با بکار بردن رابطه تجربی جدید در شبیه سازها سرعت بازیافت میعانات نسبت به حالتی که فقط تاثیر کشش بین سطحی در نظر گرفته می شود افزایش قابل توجهی خواهد داشت .در ضمن در مخازن گاز میعانی برخلاف گاز خشک تاثیر منفی اینرسی (ضریب تلاطم) که بصورت ضریب پوسته تعریف می شود ثابت نبوده و تابعی از دبی می باشد.
به منظور مطالعه پدیده مذکور در مقیاس مخزن،یک مخزن گاز میعانی از نوع مخازن ترکدار طبیعی واقع در میدان نار به عنوان نمونه انتخاب گردید . ابتدا سیال مخزن توسط یک معادله حالت مدلسازی گردید و سپس منحنی های تراوایی نسبی که صرفاً برای مقادیر کشش بین سطحی تصحیح شده اند به دست آورده شد و در نهایت با استفاده از مدل نفت سیاه 100-Eclipse و تغییر در پارامترهای تطابق سعی شد که از اطلاعات دبی-افت فشار در آزمایش پس فشار انجام شده در یک چاه تطابق مناسبی گرفته شود. با استفاده از مدل تنظیم شده و تغییر در ضریب پوسته و شعاع ریزش چاه،از یکی از اطلاعات دبی-افت فشار مربوط به آزمایشهای انجام شده در سایر چاهها تطابق گرفته شد و مشاهده گردید که در سایر دبیها تطابق خوبی از فشار جریانی ته چاه بدست نیامد. بنابراین نتیجه گیری گردید که در مقیاس مخزن نیز انجام تصحیح تاثیر سرعت بر روی مدلهای شبیه ساز به منظور مدلسازی بهتر جریان سیالات در مخازن گاز میعانی ضروری به نظر می رسد .

کلیدواژه‌ها