تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی

نویسندگان

چکیده

تولید نسبتا بالای برنج در کشور،سبب جمع آوری مقدار زیادی سبوس برنج می گردد. این واقعیت سبب شدتا تحقیقاتی بر روی موارد استفاده سبوس برنج در ایران انجام شود.
در این تحقیق تولید ماده ضدکف از پوسته و سبوس برنج ایرانی در مقیاس پنج مورد بررسی قرار گرفت.برای این منظور ابتدا روغن خام سبوس برنج با استفاده از یک دستگاه اتوماتیک عصاره گیر استخراج گردید و از نرمال هگزان به عنوان حلال مناسب استفاده شد و سپس با استفاده از دستگاه تبخیر در خلاء دوار از روغن خام حلال زدایی گردید. آنالیز انجام شده بر روی روغن نشان داد که درصد اسید اولئیک بیشتر از دیگر اسیدهای چرب می باشد و میزان آن 5/63 درصد است . مواد مومی روغن خام سبوس برنج بوسیله عمل سرماسازی در دمای 18 سانتیگراد و سپس با استفاده از دستگاه سانتریفوژ جداشد. لجن مومی تهیه شده شامل 68 درصد اسیدهای چرب آزادو32 درصد موم بود در حالی که فاز روغن شامل 64 درصد اسید چرب و 35 درصد گلیسیرید بود. روغن بدون موم به عنوان یک عامل ضد کف برای محیط آبی مورد ارزیابی قرار گرفت و با اسید اولئیک مقایسه شد. براساس یافته ها و نتایج ما ، توانایی و قدرت ضد کف کنندگی روغن بدون موم سبوس برنج برابر و یا بیشتر از اسید اولئیک است .

کلیدواژه‌ها