دوره و شماره: دوره 37، شماره 3 - شماره پیاپی 403، آذر 1382 (81)