ارائه روش ماتریسهای تبدیل برای حل مسائل هدایت حرارتی معکوس

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر با ترکیب روشهای تخمین توابع متوالی (SFSM) و روش تقابل دوگانه اجزاء مرزی (DRBEM) یک روش جدید برای حل مسائل معکوس هدایت حرارتی با خواص ترمو فیزیکی ثابت ارائه گردیده است. در روش حاضر تخمین شرط مرزی مجهول با استفاده از دو ماتریس تبدیل صورت می‌گیرد. این ماتریس ها با انجام عملیات ریاضی بر اساس روش تخمین توابع متوالی بر روی ماتریسهائی که در روش دوگانه اجزاء مرزی برای حل مستقیم به کار می‌روند بدست آمده‌اند. مسئله‌ای که مورد بررسی قرار گرفته است تخمین یک شار حرارتی مجهول اعمال شده به سطح فعال به صورت تابعی از زمان و مکان است. در این مسئله سطوح غیر فعال عایق در نظر گرفته‌ شده‌اند برای مقایسه سرعت و دقت روش با روش تخمین توابع متوالی از یک مسئله شبیه سازی شده که از حل تحلیلی بدست آمده استفاده گردیده است. نتایج حاکی از افزایش قابل توجه در سرعت و همچنین افزایش در دقت است.

کلیدواژه‌ها