تحلیل فرآیند آهنگری به کمک روش حد بالای اجزائی (UBET)

نویسندگان

چکیده

تحلیل فرآیندهای آهنگری به کمک روش حد بالای اجزائی برای حل مسائل پیچیده
آهنگری به خصوص آهنگری با قالب بسته بسیار مناسب است.
تحلیل فرآیند با تقسیم سطح قطعه به المانهای استاندارد از پیش تعیین شده و میدانهای سرعت معین کلی مربوط به آنها با استفاده از تئوری حد بالا انجام گرفت. با استفاده از تئوری انجام شده هر دو دسته مسائل کرنش مسطح و تقارن محوری حل شده‌اند و مثالهائی برای هر دو ارائه شده است. برای حالت کرنش مسطح از المانهای مستطیلی و ذوزنقه‌ای شکل و برای مسائل محور تقارن از المانهای رینگی با مقاطع مثلثی و مربع شکل استفاده شده است. میدانهای سرعت برای هر المان شکل کلی استانداردی دارند که با به کارگیری آنها در کنار هم می‌توان شکل خاص میدان سرعت را برای هر مسئله بدست آورد. در این مقاله میدانهای سرعت المانها با بهینه‌سازی ثابت روابط حاصل از میدانهای سرعت مولفه های مختلف مربوط به توان حد بالا بدست آمده و بهینه‌ میشوند. محاسبه نیروی لازم و تغییر شکل در حین فرآیند با استفاده از این روش ارائه می گردند. بوسیله برنامه‌ کامپیوتری تدوین شده تغییر شکل قطعه در مراحل مختلف فرآیند را میتوان بدست آورد و بدین ترتیب شبیه سازی کامپیوتری فرآیند امکان‌پذیر می‌گردد. تاثیر عوامل مختلف از قبیل ابعاد قالب ، پلیسه ، شرایط اصطکاکی و … بر فرآیند بررسی و مورد تحلیل و مشاهده قرار گرفتند.
نتایج بدست آمده از این تئوری با نتایج تئوری و تجربی دیگران مقایسه و بهبود خوبی مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها